20191002 171845  Na DNSŠ Veliki Borštof se je početkom oktobra održao tečaj za hrvatske učiteljice i učitelje da bolje upoznaju strukture i vježbe novih školskih knjig za Hrvatski jezik Na putu 1 i Na putu 2. Posebno su se pedagoginje i pedagogi ali bavili digitalnim dodatkom za ove knjige. Obadvim knjigam su suradniki jezične djelaonice sastavili različne digitalne vježbe, ke svakoj učiteljici i svakomu učitelju stoju na raspolaganje na platformi LMS. Školarice i školari sekundarnoga stepena su već stručnjaki na ovoj platformi, jer ju hasnuju u različni predmeti. Zato je bilo suradnikom jezične djalaonice važno, da postoju i digitalne vježbe za Hrvatski jezik. Školarice i školari su jako oduševljeni od ovih vježbov. Za dojduće školsko ljeto jur djelaju na tretoj knjigi, ka će biti za početnike. I za ovu knjigu će se postaviti digitalni dodatak na LMS.

webIMG 3066 Utorak, 25. junija 2019. su se školarice i školari tretoga i četvrtoga razreda Dvojezične nove sridnje škole na inicijativu svoje učiteljice iz Povijesti Bernadette Rupp otpravili na jedno interesantno i informativno pišačenje kroz nekadašnje židovske općine sridnjega Gradišća.
Kot pravoga stručnjaka su si pozvali profesora dr. Adalberta Putza iz Kerestura, ki je istražio ove židovske općine i napisao nekoliko člankov o ovoj tematiki.
Prva štacija je bila židovski cimitor u Kobrštofu. Profesor dr. Putz je školaricam i školarom razlagao povijest Židovov od naselenja u sridnjem Gradišću u 16. stoljeću, ča do proganjanja odnosno uništavanja Židovov za vrime nacionalsozijalističkoga vladanja u Austriji.
Potom su školarice i školari imali mogućnost pogledati si židovsku sinagogu, ka se nalazi u blizini kobrštofskoga kaštela. Iako su ju samo izvana mogli viditi, je ipak načinjila velik utisak na svakoga pojedinoga. Ne daleko od sinagoge je postavljen i spomenik, na kom su popisana sva imena židovskih žrtav one dobe. Spomenik je oblikovao poznati umjetnik Ernst Fuchs.
Od Kobrštofa se je pišačenje dalje nastavilo u Lakimpuhu, kade je prof. dr. Putz dici pokazao ne samo židovski cimitor, nego i nekoliko stani, u ki su bile važne židovske ustanove, kot na primjer košer krčmu, pekariju i tiskariju.
U Lakimpuhu ali nije samo židovskih slijedov, pogledali smo si i spomenik ciganskoga zaustavnoga logora, a dr. Putz nas je i ovde informirao o teški životni prilika ciganskoga žitka.
Treta židovska općina u sridnjem Gradišću je bila Kerestur. Dr. Putz je prvo otpeljao školarice i školare u Goldmark muzej, ki se nalazi u stanu, kade je poznati židovski komponist Carlo Goldmark prebavio svoje ditinstvo. Zatim smo prolazili nekadašnji židovski kraj. Dr Putz je dici povidao o židovskoj kulturi i o židovski vinari, ki su tržili s keresturskim vinom. Nadalje je i povidao o mirni, čuda puti i o prijateljski vezi Katoličanov i Židovov, ke su ali po priključenju 1938. ljeta najednoč prestale.
Prem jako vrućega i napornoga dopodneva, se je ov izlet po stari židovski slijedi kroz općine sridnjega Gradišća ipak isplatio i bio jako poučan.

web1 Dvojezična nova sridnja škola Veliki Borištof je utorak 14. maja dobila PILGRIM certifikat. U svetačnom okviru je nadzornica za manjinsko školstvo mag.a Karin Vukman-Artner predstavila školu i opisala aktualni projekt, ki se je počeo s ovim školskim ljetom i ki će i na dalje pojti.
Nakanjeno je da se školarice i školari prvoga razreda bavu izibranimi teksti iz biblije. Dica neka se najdu u ovi teksti i živu svisnije. Nadležan za školski projekt je vjeroučitelj Markus Stelzer u suradnji s drugimi učiteljicami i učitelji.
Cilj projekta je da cijenimo jedan drugoga, da respektiramo i toleriramo druge i da smo otvoreni prema ljudem, ki su bar na kakov način drugačiji nego mi.
PILGRIM-projekt je veliko obogaćenje za našu školu.

web2 web3

 

 

 


slika © Rupprecht und PILGRIM

webIMG 1295  Školarice i školari 4. razreda Dvojezične nove sridnje škole su i ovo ljeto u okviru nimške nastave sudjelivali pri literarnom naticanju „Zlate diteline protiv nasilja“, ko organizira forum Gradišće bez nasilja kot i Dičje i mladenačko branilačtvo. Hanna Domnanovich je s nje sastavkom pod geslom „Dohadjamo u miru“ osvidočila žiriju i je dobila posebnu nagradu.
Srdačno čestitamo!

 

webIMG 2942   webIMG 2933