web1 Dvojezična nova sridnja škola Veliki Borištof je utorak 14. maja dobila PILGRIM certifikat. U svetačnom okviru je nadzornica za manjinsko školstvo mag.a Karin Vukman-Artner predstavila školu i opisala aktualni projekt, ki se je počeo s ovim školskim ljetom i ki će i na dalje pojti.
Nakanjeno je da se školarice i školari prvoga razreda bavu izibranimi teksti iz biblije. Dica neka se najdu u ovi teksti i živu svisnije. Nadležan za školski projekt je vjeroučitelj Markus Stelzer u suradnji s drugimi učiteljicami i učitelji.
Cilj projekta je da cijenimo jedan drugoga, da respektiramo i toleriramo druge i da smo otvoreni prema ljudem, ki su bar na kakov način drugačiji nego mi.
PILGRIM-projekt je veliko obogaćenje za našu školu.

web2 web3

 

 

 


slika © Rupprecht und PILGRIM

webIMG 1295  Školarice i školari 4. razreda Dvojezične nove sridnje škole su i ovo ljeto u okviru nimške nastave sudjelivali pri literarnom naticanju „Zlate diteline protiv nasilja“, ko organizira forum Gradišće bez nasilja kot i Dičje i mladenačko branilačtvo. Hanna Domnanovich je s nje sastavkom pod geslom „Dohadjamo u miru“ osvidočila žiriju i je dobila posebnu nagradu.
Srdačno čestitamo!

 

webIMG 2942   webIMG 2933

webIMG 2957  Pri ljetošnjem naticanju „Recitalu“ je Benjamin Kuzmits dobio prvo mjesto u svojoj kategoriji, a njegova sestra Dorothea je dobila treto mjesto. Svoje pjesme su predavali i u KUGI pri posebnom omladinskom literarnom krugu. Srdačno čestitamo!

webIMG 2978 Od 18.3.2019. do 29.3.2019. je bila putujuća izložba o „100 Jahre Frauen(wahl)recht“ na DNSŠ Veliki Borištof. Na pojedini ploča su bile predjelane različne teme o ženskih prav ke su pokazale, kako se je politika razvila u toku zadnjih sto ljet. Školarice i školari četvrtoga razreda su obdjelali teme i je predstavili cijeloj školi. Izložba je zbudila zanimanje za ženska prava i tim je bila uspješna.