U školskoj svakidašnjici imaju projekti svoje važno mjesto. Neka ima svaki školar u jednom odredjenom okviru mogućnost upoznati  ov način podučavnja. Kod nas u školi su to u velikom  muzično-kreativni projekti . Oni su skoro svenek vezani na sadržaje i teme naližuć našu narodnu grupu, ali znadu biti i projekti s drugimi školami ili partneri.